ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

KRMELJ, V.
Električna mobilnost deluje
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 15

KRMELJ, V.
»NALOGE ENERGETSKIH AGENCIJ NA PODROČJU ENERGETIKE LOKALNIH SKUPNOSTI«
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 4

TEKAVEC, S., KRMELJ, V.
ENERGETSKO POGODBENIŠTVO PRI ENERGETSKI IZRABI LESNE BIOMASE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 9
Lesna biomasa v Sloveniji postaja čedalje bolj pomemben energent za ogrevanje zaradi lokalne dostopnosti, nizke cene in velikih površin gozda. Pozitivni učinki rabe lesne biomase so: CO2 nevtralen energent, razpoložljiv na celotnem ozemlju Slovenije in omogoča energetsko neodvisnost. Les kot energent je zelo uporaben in učinkovit pri sistemu daljinskega ogrevanja, ki postaja čedalje bolj uporabljen način ogrevanja zaradi nizkih stroškov ogrevanja in neodvisnosti nihanja cen energentov. Za energetske prenove ali vzpostavitev novega sistema daljinskega ogrevanja se uveljavlja nov način financiranja tako imenovano energetsko pogodbeništvo. Glavni namen tega financiranja je, da se investicija, vzdrževanje in upravljanje odplačuje celotno pogodbeno dobo preko fiksnega dela, stroški za nabavo energentov pa se poravnajo preko variabilnega dela kot cena toplote, torej ni potrebno takojšno plačilo investicije. V članku sta predstavljena dva primera dobre prakse energetskega pogodbeništva pri rabi lesne biomase in sicer Mojstrana, kjer so tako prihranili 23,7 % denarja letno za ogrevanje in Ribnica, kjer so obnovili 20 let delujoči sistem.

COPOT, A., KRMELJ, V.
PRIMERI DOBRIH PRAKS NA PODROČJU ELEKTRIČNE MOBILNOSTI
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 20
Električna mobilnost postaja z okoljskega vidika vedno bolj zanimiva, ker ne ustvarja toplogrednih plinov. Poleg tega lahko električna vozila napajamo z elektriko iz obnovljivih virov energije. To pomeni pogon električnih koles, skuterjev in avtomobilov na električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije. Prednosti električnih avtomobilov so nižji stroški prevoza, vozila so tiha, manj obremenjujejo okolje zaradi škodljivih emisij, imajo manj sestavnih delov in so udobna. V svetu in tudi pri nas je vedno več primerov dobrih praks na področju električne mobilnosti.

KRMELJ, V., MIRT, B.
ENERGETSKO NAČRTOVANJE NA NIVOJU LOKALNE SKUPNOSTI
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 23
Načrtovanje v prostoru ima ključno vlogo pri prehodu v nizkoogljično prihodnost. Potreba po doseganju podnebnih in širših okoljskih ciljev zahteva nove pristope v okviru katerih je področje energetike prepoznano kot sestavni del prostorskega načrtovanja. Učinkoviti lokalni načrti, ki temeljijo na povezovanju prostora, rabe in proizvodnje energije doprinesejo k reševanju ključnih vprašanj povezanih s podnebnimi spremembami in lokalnim skupnostim na dolgi rok prinašajo pomembne okoljske, družbene in ekonomske koristi. V članku poleg teoretičnih izhodišč in pomena povezovanja prostorskega in energetskega načrtovanja ter priprave energetske karte predstavljamo dosedanje aktivnosti Mestne občine Maribor na tem področju.

COPOT, A., KRMELJ, V., TEKAVEC, S.
TRAJNOSTNA IZRABA LESNE BIOMASE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 24
Energetske potrebe so iz leta v leto višje, narekuje jih vse večja gospodarska rast. Energija se pridobiva iz neobnovljivih virov energije kot so fosilna goriva (premog, zemeljski plin in nafta). Z njihovo uporabo povzročamo onesnaženost okolja in ogrožamo naše zdravje, kot trend kaže bomo tudi kmalu izčrpali njegove zaloge. Vedno večje zahteve so po obnovljivih virih energije. Med obnovljive vire energije sodi lesna biomasa, ki je CO2 nevtralna. V Sloveniji je potencial lesne biomase velik, saj več kot polovico države pokriva gozd.

COPOT, A., KRMELJ, V.
ELEKTRIKA KOT ALTERNATIVNO POGONSKO GORIVO IN ZAKONSKE ZAHTEVE PO TRAJNOSTNI MOBILNOSTI
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 25
Promet postaja eden največjih onesnaževalcev našega okolja, tako po svetu kot v Sloveniji. Največ težav povzroča v urbanih območjih. Posledice se kažejo v prometnih zastojih, hrupu, onesnaženosti zraka in povečanih vibracijah. Ljudje bodo še vedno uporabljali osebna vozila kot osnovno prevozno sredstvo, zato iščemo okolju bolj prijazna - alternativna pogonska goriva. Dobra alternativa, ki postaja vse bolj popularna je električna mobilnost. Pogon avtomobilov z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije.

KRMELJ, V.
EKO SKLAD KOT VIR FINANCIRANJA
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 28

KRMELJ, V.
ENERGETSKO UPRAVLJANJE V JAVNIH STAVBAH
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2013, 2


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si