ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017
DIMNIK, J.
U-1-UPRAVLJANJE Z ENERGIJO: REGULATIVA, DOSEDANJE PRAKSE IN SMERNICE ZA PRIHODNOST
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

KOKALJ, F.
U-3-UPRAVLJANJE S TOPLOTO
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

GRAPULIN, A.
U-4-UPRAVLJANJE S PLINOM
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

ŠTUMBERGER, G.
U-5-NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z ENERGIJO NA PRIMERU ELEKTRIČNE ENERGIJE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

PAPLER, D.
U-6-STANDARD ISO 50001 ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO V ORGANIZACIJAH
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

Godina, D.
U-2-VLOGA AGENCIJE ZA ENERGIJO PRI OSKRBI Z EL. ENERGIJO, ZEMELJSKIM PLINOM IN TOPLOTO
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

Komunalna energetika 2017, _.
PROGRAM POSVETOVANJA 2017
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000
Program

Komunalna energetika 2017, _.
ZBORNIK POSVETOVANJA 2017 - CELOTEN
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 00
Zbornik posvetovanja 2017 - celoten

Komunalna energetika 2017, _.
ZBORNIK 2017 - Prve strani
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 0
Zbornik 2017 - Prve strani

PIHLER, J.
ZBORNIK 2017 - Uvod
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 0
Poseben poudarek letošnjega posvetovanja je na "UPRAVLJANJU Z ENERGIJO". Na področju regulative je sprejet slovenski standard SIST EN ISO 50001 "Sistem upravljanja z energijo", katerega namen je omogočiti organizacijam, da vzpostavijo sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo, rabo in porabo. Vabljena predavanja so v celoti posvečena tej tematiki. S strani direktorata za energijo, ministrstva za infrastrukturo bo predstavljena regulativa, dosedanje prakse in smernice za prihodnost na področju upravljanja z energijo. Agencija za energijo ima pomembno vlogo pri oskrbi z vsemi vrstami energije in sicer z električno energijo, zemeljskim plinom in toploto. Največ izkušenj je trenutno pri upravljanju z električno energijo, upravljanje z zemeljskim plinom že nekaj časa poteka, upravljanje s toploto pa je v začetni fazi. Strokovnjaki s posameznih področij bodo predstavili razmere v Sloveniji.

KOKOT KRAJNC, M., DOMJAN, A.
Izvajanje politike energetske učinkovitosti v Sloveniji
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 1
Energetska učinkovitost predstavlja enega izmed ključnih stebrov podnebno-energetske politike Evropske unije, saj uresničuje spoznanje, da je energija, ki je ne porabimo, najcenejša, najbolj čista in najbolj zanesljiva. To je bila podlaga za spremembe v veljavni direktivi o energetski učinkovitosti, ki obveznost doseganja prihrankov podaljšuje do leta 2030. V prispevku podrobneje predstavljamo novosti, ki jih bo morala Slovenija na področju politike učinkovite rabe energije upoštevati. Prav tako pa prikazujemo rezultate poročanja o doseženih prihrankih v letu 2015 ter napovedujemo novosti, ki bodo prispevale k izpolnjevanju zastavljenih ciljev dopolnjene direktive.

ČIŽMAN, J., STANIČIĆ, D., ČESEN, M., ROŽMAN, M., GERMIČ, L., KOKALJ, F.
Koncept prostorske analize rabe in proizvodnje toplote v Mestni občini Maribor
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 9
Trajnostne rešitve za ogrevanje in hlajenje temeljijo na sodobnih tehnologijah in vedno večjem povezovanju različnih sektorjev rabe in proizvodnje energije – stavb, industrije, proizvodnje električne energije ter prometa. Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja omogočajo povezovanje različnih sektorjev in s tem zagotavljajo učinkovito upravljanje z vsemi razpoložljivimi viri in ponori energije. Takšen pristop zahteva sistemsko načrtovanje ravnanja z energijo v lokalni skupnosti, ki temelji na podrobni prostorski analizi obstoječega stanja in prihodnjega razvoja. V prispevku je predstavljen koncept prostorske analize rabe in oskrbe s toploto z uporabo orodij geografskega informacijskega sistema v Mestni občini Maribor (MOM).

KOŽELJ, K., KOS, A., BOBEK, D.
Vključevanje odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v sklopu Evropskega projekta Flex4Grid
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 19
Podjetje Elektro Celje, d.d. je kot član mednarodnega konzorcija uspešno kandidiralo na razpisu evropskega programa za razvoj in inovacije Horizon 2020 s projektom Flex4Grid, ki se nanaša na rešitve, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov tako pri porabi kakor tudi pri proizvodnji električne energije. Evropski razvojni projekt Flex4Grid se osredotoča na razvoj odprtega tehnološkega sistema za upravljanje podatkov in zagotavljanje storitev, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov - prosumerjev distribucijskega omrežja tako pri porabi kakor tudi pri proizvodnji električne energije. Prožnost uporabnika pomeni, da je le-ta sposoben prilagajati porabo ali proizvodnjo potrebam drugih deležnikov v sistemu in bi lahko bil za svoje prilagajanje nagrajen. Storitev bo potekala v računalniškem oblaku, kjer bodo zbrani anonimizirani podatki. Razvili bomo nove poslovne modele in predstavili spodbude za sodelovanje odjemalcev v takšnih projektih.

GETINO, E., GARCÍA, E., DEŽELAK, K.
Analiza španskega trga z električno energijo in predlogi za nadaljnji razvoj
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 33
Električna energija ima dandanes pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti posameznih držav tako na ekonomskem, kakor tudi na socialnem področju. Na področju energetske liberalizacije je vloga uvedbe trga z električno energijo ključnega pomena. V članku so obravnavani določeni problemi trga z električno energijo v Španiji ter cilji v bližnji prihodnosti. Podobno kot vse članice Evropske Unije se tudi Španija sooča s priporočili in zahtevami s strani Evropske komisije.

GSODAM, P., STIGLER, H.
Kakšna je vrednost? Določitev kapitala evropskih rek in praga hidroelektrarn
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 41
Za osnovna sredstva elektroenergetskih podjetij sta značilna dolga življenjska doba in visoki investicijski stroški. Zgodovinsko gledano so osnovna sredstva prikazana v bilancah elektroenergetskih podjetjih s prenizko vrednostjo: realna vrednost osnovnih sredstev ni prikazana zaradi nominalnega višanja cen. Alternativo za prikaz realne vrednosti osnovnih sredstev predstavlja koncept kapitala, ki temelji na nadomestnih vrednostih zmanjšane amortizacije (neto kapitalska vrednost). Za izračun vrednosti osnovnih sredstev je potrebno poznati podatke o višini vložka v času gradnje v vsaki elektrarni (zgodovinska nabavna vrednost) kakor tudi skupno izhodiščno leto (nadomestne vrednosti). V članku je prikazano, kako oceniti ne-standardne naložbe v hidroelektrarne ter kako izračunati kapital pretoka reke in prag hidroelektrarne. Dolgoročna sredstva v obliki pretočnosti reke in pragu hidroelektrarne so primerjana na osnovi zgodovinskih stroškov in nadomestnih vrednosti. Ugotovljeno je, da je mogoče, glede na nominalno povišanje cen za nadomestne naložbe, kot je to primer z hidroelektrarnami z dolgo življenjsko dobo, zagotoviti ohranitev vrednosti premoženja družbe le z uporabo amortizacije na osnovi nadomestne vrednosti.

POLAJŽER, B., SRPAK, D.
Ovrednotenje modelov verjetnostne porazdelitve napake napovedi proizvodnje vetrnih elektrarn
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 53
V članku so obravnavani različni modeli verjetnostne porazdelitve napake proizvodnje vetrnih elektrarn. Poleg modelov, znanih iz literature (beta, Weibull, gamma), so obravnavani modeli z razširjeno nesimetrično posplošeno normalno porazdelitvijo. Obravnavan je tudi model s t.i. verzatilno verjetnostno porazdelitvijo, ki je občutljiv na valovitost empirične porazdelitve, vendar omogoča analitičen izračun percentilne funkcije. Dobljeni rezultati kažejo, da modeli z beta, Weibull in gamma verjetnostno porazdelitvijo ne dajejo dobrih rezultatov, bistveno bolj ustrezni so modeli z nesimetrično posplošeno normalno verjetnostno porazdelitvijo.

BHAT, K. S., BACHHIESL, U.
Praktičnost pasovne obnovljive energije v Indiji
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 61
Indija se, tako kot mnogo drugih držav po svetu, kjer postaja eden pomembnejših dejavnikov energetska tranzicija s čim manj škode za gospodarstvo. Indijski energetski sektor je zelo ogljično intenziven, saj zagotavljajo 70% celotne proizvedene električne energije v termoelektrarnah na premog. Obnovljivi viri zavzemajo okoli 15% celotne energije. Dostopnost energetov, skupaj s številnimi drugimi dejavniki, predstavlja glavno oviro za prehod v uporabo čiste energije. Zaradi majhnih sezonskih nihanj v porabi električne energije za pokrivanje pasovne energije skrbijo s poceni energijo iz premogovnih termoelektrarn, medtem ko za pokrivanje konic skrbijo plinske elektrarne. Mit, da z obnovljivimi viri ni mogoče zadostiti potrebam po pasovni energiji, se je razširil in sprejel predvsem zaradi nestalne narave obnovljivih virov. V nekaterih študijah je prikazan optimističen prehod na 100% energije iz obnovljivih virov v prihodnjih desetletjih. V energetskem sektorju, ki v večini temelji na ogljiku, kot je to primer v Indiji, je pojem »pasovne energije« velika in močna ovira, saj zagotavljanje pasovne energije predstavlja pomemben dejavnik, ki neposredno vpliva na gospodarstvo države. V prispevku so prikazana razmišljanja, ali je v Indiji mogoče zagotavljati pasovno energijo iz obnovljivih virov, in izzivi, povezani s tem.

BACHHIESL, U., KORDASCH, N.
Razvojni scenariji za e-mobilnost v Evropi
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 73
Članek prikazuje različne razvojne scenarije električne mobilnosti v Evropi. Analiza začetnega stanja kaže, da ključni dejavniki, kot so podnebne spremembe ali odvisnost od nafte, kar kličejo po spodbujanju e-mobilnosti v Evropi. Na ta razvoj vplivajo zadani cilji Evropske unije glede alternativnih prevozov. Še več, predstavljeni so bili temeljni vidiki e-mobilnosti, kot so prednosti in slabosti električnih vozil, različne vrste vozil ali baterij in različni načini polnjenja. S pomočjo zadnjih prodajnih številk je evropski trg električnih avtomobilov razdeljen na baterijska električna vozila (BEV) in plug-in hibridna električna vozila (PHEV) in je prikazan za vsako državo za leta od 2011 do 2015. Na podlagi teh podatkov je poteka poglobljena raziskava spodbujanja in podpornih ukrepov v teh držav na področju e-mobilnosti. Globalni cilji e-mobilnosti (IEA2DS, IEA4DS, Pariška deklaracija) so pretvorjeni v evropske cilje. V zvezi s temi cilji so razviti trije različni scenariji. Ti scenariji opisujejo rast trga električnih vozil od leta 2016 do leta 2030 in temeljijo na dejanskih številih električnih vozil med leti 2011 in 2015. Zahvaljujoč omenjenim scenarijem lahko prikažemo število električnih vozil za vsako državo in za vsako leto do leta 2030. Z uporabo obstoječega modela je izračunana poraba električne energije v električnih vozil in prikazana glede na celotno porabo energije v državah za vsako leto do leta 2030.

ČERNEC, D.
Izzivi trajnostne rabe fosforja
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 87
Večanje števila prebivalstva in porabe hrane zahtevata vedno večje količine fosforja. Še do nedavnega je veljalo prepričanje, da je zalog fosforja dovolj še za mnogo prihodnjih generacij. Na podlagi dognanj v zadnjih letih pa postaja jasno, da so zaloge fosfatne rude kot glavnega vira fosforja omejene. Pričujoči prispevek povzema te ugotovitve in predstavi možne alternative pridobivanja fosforja iz tokov odpadnih produktov.

KEŽMAH, B.
Varstvo osebnih podatkov na področju distribucije električne energije
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 97
Varstvo osebnih podatkov trenutno ostaja osrednji normativni mehanizem za splošno zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov. Predpisi usmerjajo upravljavce informacijskih sistemov k dobrim praksam upravljanja, vodenja in zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov. Pomemben del varnostnih kontrol so revizijske sledi in dosledna identifikacija osebnih podatkov. V prispevku analiziramo definicijo revizijske sledi, njen pomen ter na praktičnih primerih predstavimo identifikacijo osebnih podatkov na področju distribucije električne energije.

JELENC, B.
Slovensko-Japonski raziskovalno-razvojni demonstracijski projekt
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 105
Spoznavnost in vodljivost sta končni cilj vsakega sistemskega operaterja. Večanje števila razpršenih virov v distribucijskem omrežju in trendi po širokem razmahu e- mobilnosti postavljajo koncept distribucijskega omrežja, kot smo ga poznali v povsem novo luč. Pretoki energije se ne bodo samo povečali (enako velja za konične moči) ampak zelo verjetno tudi obrnili. Krepitev omrežja kot odgovor na te izzive je sicer realna vendar draga rešitev, pogosto tudi izvedbeno zamaknjena v prihodnja leta. Večja vodljivost pa prinese zmožnost nadzora nad pretoki moči, kar omogoča nižanje konične obremenitve, vzdrževanje napetosti znotraj predpisanih mej in zmanjševanju izgub v omrežju.

THALER, S., URAN, C., PECNIK, M.
“AKKU 4 LIFE” – Eksperimentalna diagnostika stanja rabljenih litij-ionskih baterij
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 115
Z namenom omogočiti ponovno uporabo rabljenih baterij je potrebna zanesljiva ocena njihovega stanja. Za predselekcijo v procesu recikliranja je potrebna hitra in smiselna analiza stanja. Ta predselekcija mora potekati preko elektronskih sistemov za analizo, pa naj bo govora o popolnem uničenju, spremembi, obnovi ali je potrebno ponovno polnjenje in »osvežitev«. Osnova za vključitev merilnega sistema bo v tem projektu potekala pod naslovom »Dinamični Analizator Baterij«.

LOVREC, D., TIČ, V.
Pomen poznavanja dejanskega stanja hidravličnega olja kot osnova za strateška odločanja
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 127
Običajna hidravlična olja na mineralni osnovi in turbinska olja, katera se uporabljajo na strojih in napravah imajo različno dolgo uporabno dobo. Ta je odvisna od vrste različnih faktorjev: od pravilnega vzdrževanja in uporabljen vrste nadzora in aktivnosti in od skrbne izbire vrste olja. Mehanizmi staranja hidravličnih olj in pa vzroki, zakaj jih je potrebno zamenjati so sicer zelo dobro znani uporabnikom, manj poznano pa je dejstvo, da so med posameznimi vrstami olj velike razlike glede njihove vzdržljivosti, ko so le ta izpostavljena delovnim pogojem stroja. Vsako podaljšanje uporabne dobe hidravličnega ali turbinskega olja ponuja tako finančne kot okoljske prednosti, a predpostavlja poznavanje dejanskega stanja olja. Za namene ocene preostale uporabne dobe olja, je v prispevku predstavljena nova metoda za primerna za on-line nadzor stanja in za testiranje vzdržljivosti oz. oksidacijske odpornosti različnih hidravličnih olj. Rezultati takšnega testiranja uporabniku nudijo možnost strateškega odločanja pri postopku nabave najprimernejšega olja z dolgo uporabno dobo.

TIČ, V., LOVREC, D.
Izzivi oddaljenega spremljanja stanja hidravličnih olj
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 137
Zagotavljanje ustrezne kakovosti hidravličnega olja ter ustrezno predvidevanje menjave polnitve je ključnega pomena za stabilno in nemoteno obratovanje mnogih industrijskih naprav. Pri tem nam največjo mero zanesljivosti vsekakor ponuja stalno spremljanje stanja hidravličnih olj, ki se običajno vrši oddaljeno s pomočjo sodobnih senzorjev. Kljub temu pa razvoj in implementacija takšnega sistema predstavlja svojevrstni izziv, saj je merjenje stanja olja veliko bolj zapleteno, kot merjenje običajnih obratovalnih parametrov, kot sta na primer tlak ali temperatura.

BONE, G., RUDEŽ, U., MIHALIČ, R.
O identifikaciji parametrov sinhronskega generatorja med obratovanjem z uporabo linearnega ekvivalenta
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 157
V članku je obravnavana zmožnost identifikacije parametrov sinhronskega generatorja iz dinamičnih meritev na priključnih sponkah z uporabo linearnega ekvivalenta. Predstavljena je metoda, ki to izvede z izčrpnim pregledovanjem. Uporabljeni model generatorja ima po dve dušilni navitji na vsaki od osi rotorjev. Ker so meritve izvedene na priključnih sponkah je dinamika rotorjevega kota in vrtilne hitrosti nepoznana. Za namen študije se je simuliralo delovanje sinhronskega generatorja priključenega na togo mrežo. V simulaciji se je vzbujalna napetost stopničasto spremenila. Za iskanje parametrov sinhronskega generatorja je bilo uporabljeno izčrpno preiskovanje možnih parametrov, saj se s to metodo lahko najde vse možne kombinacije parametrov, ki zadovoljujejo kriterije identifikacije. Ob ugotovitvi, da nekateri parametri ne vplivajo na nekatere merjene signale, se je pojavila možnost uporabe razcepljene identifikacije. Brez omenjene razcepitve izčrpna metoda iskanja ne bi bila izvedljiva. Ker je bilo v študiji ugotovljeno, da zelo različni parametri dajejo zelo podobne rezultate za dinamične signale avtorji zaključijo, da parametrov modela generatorja osmega reda ne moremo identificirati z identifikacijskimi metodami, ki uporabljajo linearne ekvivalente.

BOGOVIČ, J., MIHALIČ, R.
Model hitre regulabilne naprave za distribucijska omrežja
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 171
Ena izmed možnih rešitev za izboljšanje napetostnih razmer v elektroenergetskem sistemu (EES) je vključevanje hitrih regulabilnih naprav. V samem procesu načrtovanja vključitve pa se pojavi potreba po izračunu napetostnih razmer in pretokov energije, za kar potrebujemo ustrezne modele hitrih regulabilnih naprav. V preteklosti so že bili izdelani modeli hitrih regulabilnih naprav, ki so primerni za Newton-Raphsonovo metodo. Vendar pa Newton-Raphsonova metoda ni primerna za uporabo v distribucijskih oziroma radialnih omrežjih zaradi težav s konvergenco. Zaradi naštetih vzrokov bomo v članku opisali nov model hitre regulabilne naprave, ki bo primeren za U-I metodo. Nov model hitre regulabilne naprave bo testiran na dveh testnih omrežjih, IEEE 34-vozliščnem testnem sistemu in IEEE 123-vozliščnem testnem sistemu, pri čemer bojo v sistem vključeni tudi razpršeni viri električne energije.

RUDEŽ, U., MIHALIČ, R.
Analiza vpliva umestitve predvidene SVC naprave v slovenski elektroenergetski sistem s stališča dušenja ENTSO-E med-sistemskih nihanj
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 191
V procesu načrtovanja morebitnih bodočih investicij v slovenski elektroenergetski sistem se je pojavila potreba po obsežni analizi vplivov naprave iz družine FACTS na dušenje nizkofrekvenčnih med-sistemskih nihanj v ENTSO-E kontinentalni interkonekciji, in sicer statičnega var kompenzatorja (SVC). Po prvotni zamisli bi bila SVC naprava predvidena ureditvi lokalnih stacionarnih napetostnih razmer na 220 kV in 400 kV napetostnih nivojih v regiji. Ker napravo odlikuje hiter dinamičen odziv, je bilo smiselno preveriti tudi možnost uravnavanja razmer v širši električni okolici, torej na obratovanje ENTSO-E interkonekcije, katerega del je tudi slovenski elektroenergetski sistem. Analiza je bila izvedena na kompleksnem modelu omrežja za analizo dinamičnih pojavov, sestavljenega iz javno dostopnega ENTSO-E modela ter interno izdelanega (ter v preteklosti preverjenega) modela elektroenergetskega sistema Slovenije. Modeliranje omenjene naprave je bilo izvršeno na podlagi objavljenih raziskovalnih publikacij tako tujih kot domačih raziskovalcev. Z upoštevanjem preproste regulacijske strategije so rezultati v splošnem pokazali na pozitiven vpliv na stabilnost za majhne motnje ter identificirali tista med-sistemska nihanja, katerih dušenje je mogoče z napravo, priključeno na visokonapetostno omrežje Slovenije, uspešno dušiti.

HRASTNIK, D.
Analiza vpliva razpršenih virov električne energije na distribucijsko omrežje Zgornje Savinjske doline
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 201
V sodobnih sistemih vodenja distribucijskih omrežij je ena izmed glavnih funkcij izračun pretokov energije. V tem članku je izračun pretokov energije po eni izmed obstoječih metod uporabljen v kombinaciji z optimizacijskim algoritmom na realnem primeru distribucijskega omrežja Zgornje Savinjske doline, natančneje na daljnovodih Rastke in Logarska dolina. Ovrednoten je vpliv električne energije, proizvedene iz razpršenih virov, na obravnavano omrežje. S postopkom optimizacije so določene referenčne vrednosti za generacijo delovne in jalove moči razpršenih virov, ki so priključeni na nizkonapetostni strani transformatorskih postaj. Pri tem je analiziran vpliv generacije delovne in jalove moči na profil napetosti ter na izgube v obravnavanem srednjenapetostnem omrežju.

PINTARIČ, M., ROŠER, M., ŠTUMBERGER, G.
Primer optimizacije obratovanja distribucijskega omrežja s prevezavami, obratovanjem v zanki in generiranjem jalove moči
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 221
Članek obravnava problematiko povečevanja priključene moči odjema v omrežju, ki že obratuje blizu mejne obremenitve. Za določitev maksimalne še sprejemljive priključne moči so v optimizacijskem postopku ukrepi prevezav, obratovanja v zanki in generacije jalove moči. Vsi so analizirani s pomočjo programa za izračun pretokov energije. Delo prikazuje rezultate izračunov pretokov energije na obstoječem razdeljevalnem omrežju. Izveden je bil izračun maksimalne moči dveh industrijskih odjemalcev, ki želita povečati odjem, na podlagi maksimalne obremenitve omrežja brez upoštevanja razpršene proizvodnje v omrežju. Izvedena je tudi analiza delovanja omrežja v zaključeni zanki pri normalni obremenitvi in obremenitvi z maksimalno močjo. Podana je rešitev problema previsokih napetosti v omrežju ob preveliki generaciji moči razpršenega vira v omrežju.

SKORNŠEK, M., ŠTUMBERGER, G.
Algoritem za izračun napovedi trenutne moči sončne elektrarne s pomočjo nevronskih omrežij
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 229
Delo obravnava spremljanje in primerjavo obratovalnih lastnosti sončnih elektrarn. Vsa odstopanja v delovanju lahko spremljamo z dodatnimi meritvami na elektrarni, kot sta sončno obsevanje in temperatura celice. Na podlagi polletnih meritev parametrov delovanja je s pomočjo umetnega nevronskega omrežja v programskem paketu Matlab pripravljen algoritem za izračun napovedane moči sončne elektrarne v danem trenutku, s katerim lahko ovrednotimo pravilno delovanje le-te. Omenjeni algoritem predstavlja nadgradnjo sistema za spremljanje obratovanja sončne elektrarne. Večja razlika med izmerjenimi in z algoritmom določenimi trenutnimi izhodnimi močmi sončne elektrarne kaže na neustrezno delovanje posameznih elementov sončne elektrarne in potrebo po podrobnejšem preverjanju.

SARAJLIĆ, M., KITAK, P., SARAJLIĆ, N., PIHLER, J.
Električna poljska jakost srednjenapetostnega podpornega izolatorja z različnim številom reber
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 239
Članek obravnava modeliranje srednjenapetostnega podpornega izolatorja. V programskem orodju Matlab je izdelan model izolatorja, nato je izveden izračun električnega polja v programskem orodju Elefant. Poudarek je namenjen zunanji obliki izolatorja. V članku so prikazani primeri izolatorja z različnim številom reber in njihov vpliv na električno polje izolatorja.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si