ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

HUFNAGL, E., AIGNER, M., SCHMAUTZER, E.
OVREDNOTENJE MESTNEGA SREDNJENAPETOSTNEGA OMREŽJA S POMOČJO ZANESLJIVOSTNIH KAZALNIKOV
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 26
V delu je obravnavano ovrednotenje kazalnikov zanesljivosti v srednjenapetostnem omrežju. Z namenom ovrednotiti mestno srednjenapetostno omrežje je mogoče izvesti nekaj korakov za določitev kazalnikov zanesljivosti opisujoč omrežje v trenutnem stanju, kakor tudi za možne spremembe, povzročene npr. z ojačanjem električnih povezav, ukrepi rekonfiguracij, povečano proizvodnjo in porabo v omrežju. Da bi lahko uspešno izvedli izračune je bistvenega pomena pravilna uporaba vhodnih podatkov za ustvarjene zanesljivostne podatkovne tipe in vrednosti zanesljivosti. Z uporabo kazalnikov zanesljivosti je mogoča nepristranska primerjava med različnimi možnostmi (ki se nanašajo na navedene ukrepe).

MALLITS, T., SCHMAUTZER, E., FICKERT, L.
RAZMISLEKI O GLOBALNEM SISTEMU OZEMLJEVANJA
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 28
Na osnovi meritev je mogoče pokazati, da ob stiku faze z zemljo samo del toka okvare fizično vstopi v zemljino. Posledično je dvig potenciala zemlje občutno zmanjšan in napetosti dotika in koraka postanejo občutno manjše od tistih, določenih z običajnimi pristopi. Predstavljena je metoda ocene tveganja uporabljena v Veliki Britaniji in Avstraliji, podlagi katere je mogoče določiti korektivne ukrepe v primeru nevarnih napetosti dotika in koraka.

HUFNAGL, E., FICKERT, L., SCHMAUTZER, E.
UČINKOVIT IZRAČUN TOKOV ZEMELJSKIH STIKOV V KOMPENZIRANIH OMREŽJIH
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 29
V članku je prikazan poenostavljen pristop za določanje tokov zemeljskih stikov, ki je še posebej uporaben v kompenziranih sistemih. V tem primeru je ekvivalentno vezje v sistemu simetričnih komponent, zaradi ocene relativnih veličin parametrov opreme, bistveno zmanjšano. Na ta način je mogoče neposredno uporabiti električne veličine impedanc.

SCHMAUTZER, E., PACK, S.
NOVI NAČINI ZA POVEZOVANJE OZEMLJITEV, ZBIRALK ZA IZENAČEVANJE POTENCIALA, NAPELJAV IN STRELOVODNE ZAŠČITE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2010, 14
Varno in zanesljivo delovanje elektronske opreme v sodobnih nizkonapetostnih električnih napeljavah, primernih za dvosmeren prenos energije in informacij, zahteva – začenši pri transformatorskih postajah preko glavnega voda napeljave do mesta opreme v zgradbi – posebno pozornost pri povezovanju ozemljitev, zbiralk za izenačevanje potenciala, napeljav in strelovodne zaščite. Pri načrtovanju, izvedbi in kontroli se vse obravnava večinoma ločeno, v praksi pa se pojavljajo različni električni problemi kot na primer blodeči tokovi, nezaželena področja z motnjami in induktivne motnje, ki jih povzročajo nizkofrekvenčni tokovi in prehodni pojavi. V članku so združeni novi in stari postopki za funkcionalen, razumljiv pristop k načrtovanju in izvedbi električnih napeljav, ob upoštevanju potreb različnih omrežno povezanih sistemov za dobavo energije kot so elektrika, plin, voda in telekomunikacije.

AIGNER, M., RAUNIG, C., SCHMAUTZER, E., FICKERT, L.
PAMETNA OMREŽJA – ZAŠČITA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN VARNOST V PRIMERU RAZPRŠENE PROIZVODNJE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2010, 19
Vzporedno z napredkom informacijskih in komunikacijskih tehnologij v preteklih letih sta tudi proizvodnja in prenos električne energije postajala bolj gospodarna in učinkovita: več pozornosti je posvečeno takoimenovanim »Pametnim omrežjem«. Poudarek na infrastrukturi pametnih omrežij je predvsem na povečanem deležu razpršene proizvodnje električne energije, npr. fotonapetostne elektrarne, male hidro elektrarne ali stirlingovi motorji, v nizkonapetosnem ali srednjenapetostnem omrežju. Zaradi povečanega vključevanja razpršenih (obnovljivih) energijskih proizvodnih sistemov je zagotovljen pomemben doprinos k zmanjšanju emisij CO2, v skladu s cilji 20-20-20, kakor tudi manjše prenosne izgube. Pomembna prednost pametnih omrežij je v možnosti multivalentnega popolnoma neodvisnega energetskega napajanja otočnih omrežij in mikro-omrežij. V primeru izpada (ločitve od razdeljevalnega omrežja) je možno zagotoviti določen delež energije predvsem iz razpršenih virov. Kratkostični tokovi iz distribucijskih transformatorjev in dodatni kratkostični tokovi iz razpršenih virov (dvosmerni pretoki energije) lahko privedejo do nezdružljivosti z obstoječimi zaščitnimi sistemi. Zaradi tega zahteva povečano vključevanje razpršenih virov energije nova razmišljanja glede zaščitnih sistemov, predvsem glede osebne varnosti in zaščite električne opreme. Obravnava nevtralne točke razpršenih virov, transformatorjev in enot za brezprekinitveno napajanje v povezavi z distribucijskimi transformatorji je pomembna za varnost omrežja in osebja. V članku so prikazani primeri posledic manjkajoče povezave med nevtralno točko in ozemljitvijo (ozemljevanje) razpršenih virov energije v primeru vzporednega napajanja.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si